Name:
KAZIMIERZ BUDA
Age: 20
Position: DF
Name:
ADAM WALCZAK
Age: 23
Position: DF
Name:
KRZYSZTOF KAJRYS
Age: 21
Position: MF
Name:
MIROSLAW PEKALA
Age: 19
Position: MF
Name:
PIOTR RZEPKA
Age: 19
Position: MF
Name:
STANISLAW TERLECKI
Age: 24
Position: MF
Name:
KRZYSZTOF BARAN
Age: 20
Position: FW
Name:
ANDRZEJ IWAN
Age: 20
Position: FW
Name:
HENRYK JANIKOWSKI
Age: 26
Position: FW
Name:
JAROSLAW NOWICKI
Age: 20
Position: FW
Name:
MIROSLAW OKONSKI
Age: 22
Position: FW